PORTAL O ZEHRI DEOVIĆ

Ova internet prezentacija je neoficijalna,nezavisna i nekomercijalna,a ima za cilj da vam predstavi muzičko stvaralaštvo BH kraljice sevdaha.

20.01.2011.

Obaviještenje!

Blog o primadoni sevdaha neće se redovno ažurirati, a redovno se ažurira fejsbuk profil o Zehri Deović i nova web stranica www.zehradeovic.webs.com

BUDITE I VI FAN ZEHRE DEOVIĆ NA FEJSBUKU!!!!!!

na sledećem linku klikom na opciju LIKE postat ćete fan primadone sevdaha Zehre Deović!

http://www.facebook.com/#!/pages/Zehra-Deovic/111549275921

 

23.11.2010.

članak o Zehri Deović s portala danas.rs

Zehra Deović

Primadona sevdaha

Autor: Katarina Sinđelić

Odmah posle zagrebačkog „Sevdaha u Lisinskom“, poznata interpretatorka Zehra Deovićzajedno sa svojim kolegama i ljubiteljima izvorne bosanske pesme obrela se u Beogradu, gde je sinoću Sava centru nastupila na prvoj ovdašnjoj večeri sevdaha. Sa publikom u Zagrebu i Beogradu Zehra je proslavila i 50 godina umetničkog rada, a povodom tog jubileja snimljen je i CD sa novim pesmama, koji će se naći u prodaji zajedno s antologijskim kompilacijama arhivskih snimaka njenih izvedbi.

 

Zehra Deovićje rođena 1938. godine u Foči, gde je i završila osnovnu i srednju školu. Još kao mlada devojka postala je članica tamošnjeg Omladinskog KUD „Jedinstvo“. Njen talenat ju je ubrzo odveo na nekadašnji Radio Sarajevo, za koji je od 1960. snimala isključivo bosanske sevdalinke. Sa radija je logično prešla na televiziju i upravo saradnja sa RTV Sarajevo označila je početak njene veoma uspešne karijere. Pevajući repertoar tradicionalnih bosanskih ljubavnih pesama obišla je po nekoliko puta sve kontinente. Zastupala je bivšu Jugoslaviju na više internacionalnih festivala etno-muzike. Mnogi se svakako sećaju 1984. godine kada je uoči Olimpijskih igara, a u slavu bratstva Sarajeva s Bakuom, održala niz gostovanja u Azerbejdžanu. Dobitnica je Estradne nagrade Jugoslavije i Estradne nagrade Bosne i Hercegovine. Snimila je nekolika ploča tipa LP i singl. Za 38 godina rada na radiju ostavila je značajan broj arhivskih snimaka sevdalinki.

Kada su Zehra Deovići njena pesma u pitanju kritika i publika su oduvek delili isto mišljenje. I jedni i drugi su se divili njenoj savršenosti u izvedbi sevdalinke, kao i uvek dostojanstvenom držanju. Nikada nije krila da je kroz čitavu karijeru podjednako vodila računa o repertoaru i scenskom izgledu i uvek se trudila da ne dođe u iskušenje muzičkog neukusa. U Foči je zovu „naša Zehra“, a u Sarajevu „diva“ i „primadona sevdaha“.

Zehra je predan humanitarac, a van scene je zaokupljena i planinarstvom.

 

18.11.2010.

Zehra Deović na koncertu Sevdah u Lisinskom 2010.

U srijedu 17.11.2010.održan je koncert sevdah u Lisinskom u Zagrebu,gdje je nastupila  i Zehra Deović!!! više pogledajte na fejsbuku!

24.10.2010.

Budite fanovi najveće zvijezde bosanskog sevdaha

Na sledećem linku nalazi se facebook grupa o Zehri Deović:

http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Zehra-Deovic/111549275921

postanite fan!!!

24.10.2010.

Zehra Deović na koncertu "Veče sevdalinki" u Beogradu!

Veče sevdalinki
Koncert
Velika dvorana
18. novembar, 20.30
Cena ulazanica: 1600, 1800 i 2100 din.
 
 
 

 

„Sevdalinka je čista lirska poezija, ali i nešto više... Ona je najidealniji spoj reči i tona, pesničkog i muzičkog sadržaja... Sevdalinka postoji kao melodija odnosno kao auditivni fenomen tek kad je zapeva pravi pevač... Dakle, ne slova ni zvuk ni note, nego interpretacija – sevdalijski način pevanja".


Na sceni Sava Centra, sevdalinke će interpretirati Zehra Deović, Merima Njegomir, Muhamed Mujkanović, Nedžad Imamović, Alma Subašić, Amira Medunjanin, dok će se kao specijalni gosti pojaviti Josipa Lisac, Hari Varešanović I Edin Karamazov.

 
17.10.2010.

Ekskluzivno: Zehra Deović na koncertu 17.11.2010. u Zagrebu !!!

Primadona sevdaha Zehra Deović po IV put biti će sudionik manifestacije                            "Sevdah u Lisinskom" Uz mnoge druge učesnike poput Hanke Paldum i Nedžada Salkovića Zehra Deović će svakako biti najveća zvijezda ove večeri. Zehra će i na ovaj način djelom proslaviti s publikom svoju 50.objetnicu rada na estradi!

29.06.2010.

facebook

Zehra Deović

102 fana Zehre Deović na facebook.com

postanite fan primadone sevdaha na fejsbuku!!!

29.06.2010.

Kladuša 2010

Na prijedlog Umjetničkog savjeta Organizacioni odbor je odredio Stručni žiri
Četvrtog festivala zavičajne narodne muzike Velika Kladuša 2010. godine.
U stručni žiri izabrani su:
Prof.Slobodan Vidović -predsjednik žirija
Zehra Deović-estradni umjetnik
Enver Šadinlija-urednik federalne TVBiH
Mukadesa Suljević- muzički urednik radija BH1
Prof- Želimir Perković-muzikolog
Dr. Stjepan Arnold-muzikolog
Sead-Sejo Kotorić-etnolog
Prof. Sead Muhamedagić-ekspert južnoslavenskih jezika
Siniša Kajmaković, predstavnik RENOME-a
Festival će se održati 31.jula.2010.godine u Velikoj Kladuši!
više na www.kladuski-festival.com
29.04.2010.

U povodu jubileja 50.godina na estradi budite fan Zehre Deović na Facebook-u!

http://www.facebook.com/group.php?gid=120919207922298&v=info#!/pages/Zehra-Deovic/111549275921?ref=ts

klikom na ovaj link i odabirom opcije LIKE postajete dio fan tima ZD na Facebooku!!!

21.04.2010.

Naslovnica s stare ploče!

12.04.2010.

Novosti!

U specijalnoj emisiji BHRT-a povodom 65 godina radijskog programa u BiH od 10.04.2010.godine učestvovala je i Zehra Deović.Zehra se prisjetila svojih prvih nastupa na radiu Sarajevo,saradnje sa nekadašnjim kolegama na radiu,tadašnje muzičke proizvodnje i slično.U emisiji pored Zehre Deović od estradnih umjetnika učestvovao je još i Sabahudin Baho Kurt.

Nadamo se uskoro emisiji u povodu 50.godina na estradi Zehre Deović!!!

nezavisni-zdportal

04.04.2010.

USKORO

novi sadržaji na blogu,u povodu 50.godina na estradi Zehre Deović!!!

31.03.2010.

tekst o zehri deović

Mujkanovića podržala Tuzla, a Deović se niko nije sjetio
 
 

 

Pet de­ce­ni­ja umje­tni­čkog ra­da ove go­di­ne će obi­lje­ži­ti ve­li­ka­ni sev­da­ha Ze­hra De­ović i Mu­ha­med Muj­ka­no­vić. Je­dni od naj­bo­ljih izvo­đa­ča sev­da­lin­ki, pro­šlu go­di­nu su za­je­dno is­pra­ti­li na za­gre­ba­čkom kon­cer­tu "Sev­dah u Li­sin­skom", gdje su uz dru­ge ko­le­ge po tre­ći put po­ka­za­le da za sev­da­lin­ka­ma uz­di­šu sve ge­ne­ra­ci­je ši­rom ze­ma­lja re­gi­ona, jer se za ovaj tra­di­ci­ona­lan kon­cert tra­ži­la kar­ta vi­še. Na­še na­po­zna­ti­je sev­da­lin­ke 16. apri­la čut će se u Bo­san­skom kul­tur­nom cen­tru u Tu­zli, ka­da će Muj­ka­no­vić obi­lje­ži­ti svoj ju­bi­lej.

- Pe­de­set go­di­na umje­tni­čkog ra­da ko­je su obi­lje­že­ne sev­da­lin­kom zao­kru­žit ću na sve­ča­nom kon­cer­tu na ko­jem će učes­tvo­va­ti mo­ji broj­ni pri­ja­te­lji s ko­ji­ma sam sa­ra­đi­vao u pro­te­klih pet de­ce­ni­ja. Vje­ru­jem da će i ovaj kon­cert bi­ti ma­li do­pri­nos nas­to­ja­nji­ma da sa­ču­va­mo sev­da­lin­ku kao na­še vri­je­dno umje­tni­čko bla­go - re­kao je Muj­ka­no­vić za "San".

 

Ve­li­ka po­drška

 

Nje­mu je čes­tit­ke po­vo­dom ovog va­žan ju­bi­lej upu­tio i pre­mi­jer Tu­zlan­skog kan­to­na Enes Mu­jić, ko­ji će uz Grad Tu­zlu i tu­zlan­sko Udru­že­nje sev­da­li­ja po­drža­ti Mu­ja­kno­vi­ćev kon­cert.

- Mo­ram pri­zna­ti da ni­sam oče­ki­vao ovo­li­ku po­dršku, ta­ko da sam ve­oma sre­tan što je da­nas po­mo­ću ovih in­sti­tu­ci­ja omo­gu­će­na pro­sla­va mog ju­bi­le­ja - ka­že Muj­ka­no­vić, ko­ji je po­se­bno za­hva­lan i Se­mi­ru Fej­zi­ću, di­re­kto­ru BKC Tu­zla, gdje će bi­ti obi­lje­že­na pe­ta de­ce­ni­ja nje­go­vog pos­to­ja­nja na bh. sce­ni.

To­pla atmo­sfe­ra, ko­ja će si­gur­no odi­sa­ti u BKC Tu­zla, tre­ba­la bi bi­ti i dio pro­sla­ve ju­bi­le­ja De­ovi­će­ve. Me­đu­tim da­naš­nja re­al­nost u gla­vnom gra­du BiH je dru­ga­či­ja. Ne sa­mo da fi­nan­sij­ska kri­za uti­če na održa­va­nje pro­sla­ve zna­čaj­nog do­ga­đa­ja za na­šu umjen­ti­cu, već ni Udru­že­nje es­tra­dnih ra­dni­ka ne vo­di ra­ču­na o svo­jim čla­no­vi­ma, a ka­mo­li da se sje­ti da na dos­to­jan­tven na­čin obi­lje­ži 50 go­di­na mu­zi­čkog dje­lo­va­nja pri­ma­do­ne sev­da­ha.

- Ža­lo­sno je što di­vne pros­to­ri­je Udru­že­nja od 110 kva­dra­tnih me­ta­ra da­nas pro­pa­da­ju, i sa­mim tim na­še udru­že­nje ni ne fun­kci­oni­še. Ni­šta vi­še ni­je kao pri­je, ka­da su se po­šti­va­le umje­tni­čke vri­je­dnos­ti - re­kla je De­ović, ko­je se na­ža­lost do sa­da ni­ko ni­je sje­tio od čel­nih lju­di Udru­že­nja es­tra­dnih ra­dni­ka, a ni­ti Kan­to­na, pa ni Gra­da Sa­ra­je­va da joj čes­ti­ta pet de­ce­ni­ja mu­zi­čkog dje­lo­va­nja na bo­san­sko­her­ce­go­va­čkoj sce­ni, ko­ja i op­sta­je za­hva­lja­ju­ći in­ter­pre­ta­ci­ja­ma sev­da­lin­ki.

- U tom smi­slu, pro­šle go­di­ne je Mu­zi­čka pro­du­kci­ja BHRT 1 iz­da­la mo­ju an­to­lo­gi­ju, ta­čni­je tros­tru­ki CD sa naj­po­zna­ti­jim sev­da­lin­ka­ma. Me­đu­tim, i od tog iz­da­nja da­nas ne­mam ni­šta, jer autor­ska pra­va ni­su re­gu­li­sa­na, a lju­di ko­ji su iz­da­li tu kom­pi­la­ci­ju ka­žu da su ti snim­ci da­vno pla­će­ni, pa za obja­vu da­nas ni­su oba­ve­zni na­gra­di­ti odre­đe­ne pje­va­če - is­ti­če De­ović, do­da­ju­ći da je s je­dne stra­ne za­do­vo­ljna ovom an­to­lo­gi­jom, ka­ko bi se pje­sme sa­ču­va­le od za­bo­ra­va. Po­red ova­kve si­tu­aci­je, na­ša in­ter­pre­te­tor­ka još je­dnom je do­ka­za­la da ne klo­ne du­hom i da je pje­sma da­nas či­ni sre­tnom, jer na­mje­ra­va iz­da­ti CD sa no­vim pje­sma­ma.

 

No­vi al­bum

 

- Na­dam se da će mi se ta že­lja ispun­iti u ovoj go­di­ni, jer ne­ma vi­še ne­ka­daš­nje "Ju­go­ton" dis­tri­bu­ci­je. Za sve se mo­ra­te sa­mi po­bri­nu­ti. Uz no­vi CD, na­ra­vno da bih bi­la sre­tna ako bi se or­ga­ni­zo­va­la ne­ka pro­sla­va po­vo­dom mog ju­bi­le­ja, za ko­ju da­nas ne­mam nov­ca - za­klju­či­la je na kra­ju De­ović.

Ve­li­či­na na­ših umje­tni­ka, po­red iz­vrsnih in­ter­pre­ta­ci­ja naj­lje­ših lju­ba­vnih pje­sa­ma, i dan da­nas se ogle­da u nji­ho­voj vi­zu­el­noj po­ja­vi. To­kom 50 go­di­na umje­tni­čkog ra­da Muj­ka­no­vić i De­ović su os­ta­li do­slje­dni svom osje­ća­ju za es­te­ti­ku, ko­jim su mno­go­broj­nim po­klo­ni­ci­ma sev­da­lin­ke pru­ži­li pra­znik za oči, po­sma­tra­ju­ći nji­hov bes­pri­je­ko­ran scen­ski iz­gled. To je si­gur­no još je­dna ka­ri­ka u lan­cu ko­ja je uti­ca­la na do­bar i du­go­tra­jan put u nji­ho­vim ka­ri­je­ra­ma.

 

S. Trgov­če­vić

san
23.03.2010.

Novi video

Iz emisije "Glazbeni Broj"-arhiv

Pjesma:"Po mjesečini kraj šimšira"

17.03.2010.

Drugi o Zehri Deović

od naših posjetitelja...

Rodjen sam na Mrganjama, selo Brusna, opstina Foca. Davno. Ali se i sada sjecam, da su za Zehru govorili nasa Zehra. Kad smo preselili u Posavinu, cuvsi njeno pjevanje na radiju, otac i majka bi rekli: to je nasa Zehra, sto pjeva.
Zaista je nasa. Mnogostrano. Nasa sa Usca, Donjeg Polja, Patkovime, mojih Mrganja, nasa focanska, nasa sarajevska, nasa bosanska... Nasa, nas koji smo zboravno daleko od nje i od Bosne.
Svih nas, kojima je sevdah u dobroj mjeri kulturni temelj, saputnistvo ili makar zadovoljstvo.
Svako Ti dobro Nasa Zehra Deovic.

Zehra po treci put nastupila u Lisinskom - to govori sve o Zehri Deovic.

Hvala Zehri, hvala Zagrebu, organizatoru i svim ucesnicima na koncertu Zehre Deovic u koncertnoj dvorani Lisinski. Nije bilo mogucnost da budem na tom koncertu - ali sljedeci put svakako dolazim.

SARAJEVO!!!- sjeti se da mi imamo primadonu sevdaha svih vremena - Zehru Deovic - i pokazi joj to postovanje ,te organizuj koncert u Sarajevu.To je najmanje sto mozes uciniti za Zehru Deovic a ona zasluzuje najvise.

Jos jednom HVALA Zehra i hvala svima, te vidimo se u skoroj buducnosti.

Focanka.

A-zehra deović
A-zehra deović


23.02.2010.

1.MAJ.1960-1.MAJ.2010.

50 GODINA UMJETNIČKOG RADA ZEHRE DEOVIĆ!

50 GODINA BLISTAVE MUZIČKE KARIJERE!

50 GODINA SA PUBLIKOM!

POLA STOLJEĆA ŽIVI SA NARODOM I UZ NAROD DARUJUĆI MU SVOJE PJESME!!!

50 godina sa vama
50 godina sa vama


50 godina na estradi
50 godina na estradi


12.01.2010.

statistika

404 POSJETE NA BLOG ZA NEŠTO VIŠE OD MJESEC DANA!

HVALA VAM!!!!!!!!

redakcija

urednik

PS:učlanite se u fan grupu Zehre Deović na FACEBOOK-u

12.01.2010.

zahvala

Hvala vam na pohvalama i dobrim kritikama koje upućujete putem maila:

zdportal@yahoo.com

činite to i ubuduće....

PS: ne zaboravite potražiti u cd -shopovima trostruku kompilaciju pjesama Zehre Deović

u izdanju MP BHRT-a

12.01.2010.

Zanimljivosti...

Još ponešto o našoj Zehri...

Datum rođenja:09.12.1938

Otac Halim i majka Abida

Obrazovanje:Opća Gimnazija

studirala na Višoj pedagoškoj akademiji

Hobi:Planinarstvo...

+par novih slika

zehra deovic 2009
zehra deovic 2009


zehra deović 2009
zehra deović 2009


zehra deović 2009 III
zehra deović 2009 III


zehra deović 2009 IV
zehra deović 2009 IV


Zehra Deovic V
Zehra Deovic V


zehra deovicc
zehra deovicc


zehra deović VII
zehra deović VII


zehra deovic VIII
zehra deovic VIII


28.12.2009.

sretna Nova 2010 godina!!!

Svim građanima BiH i dijaspore,a prije svega svim posjetiocima nezavisnog portala

O Zehri Deović čestitamo nastupajuće praznike,a posebno Novu 2010 godinu!!

29.11.2009.

TROSTRUKA KOMPILACIJA PJESAMA ZEHRE DEOVIĆ!!!

U PRODAJI JE KOMPILACIJA OD TRI CD-A

ANTOLOGIJSKIH PJESAMA U IZVOĐENJU DIVE SEVDAHA

ZEHRE DEOVIĆ!!!!

Zaista ova prekrasna,kvalitetna kompilacija treba biti dio vaše fonoteke!!!

Sadržaj:

CD-1
1. Čudila se aman ja
2. Mošćanice vodo plemenita
3. Sarajevo dugo i široko
4. Umorih se ruže trgajući
5. Rumena mi ruža procvjetala
6. Koje li je doba noći
7. Evo danas osmi dan
8. Sa prozora gledala sam
9. Djevojka pita slavića
10. Jedva čekam da se mrak navuče
11. Kraj potoka bistre vode
12. Što te nema
13. Po mjesečini kraj šimšira
14. Djevojka sokolu zulum učinila
15. Djevojka je u gori zaspala

CD-2
1. Snijeg pade na behar na voće
2. Tebi majko misli lete
3. Blago suncu i mjesecu
4. Razbolje se Zarka
5. Dvije su se vode zavadile
6. Čudna jada od Mostara grada
7. Moj zumbule
8. Srce moje izmoreno
9. Da sam ptica
10. S one strane Jajca
11. Pšeničice sitno sjeme
12. Kolika je Jahorina planina
13. Vihor ružu niz polje tjeraše
14. Haj, vino piju dva mila jarana

CD-3
1. U đul bašči
2. Alija se do jezera krade
3. Gdje si dragi živa željo moja
4. Od kako je Banja Luka postala
5. Evo srcu mom radosti
6. Ne čudim se mraku ni oblaku
7. Kad ja pođoh na Bentbašu
8. Kiša lije travu rosi
9. Bosno moja divna mila
10. Aj, akšam mrače
11. Rasla je ruža
12. Mlad se Jusuf oženio
13. U Cazinu bijela kula
14. Bulbul pjeva

 

Putem naše stranice ovo ne možete kupiti!!

Izdavač je:Muzička produkcija BHRT-a!

A CD-ove(kompilaciju) možete pronaći u svim boljim cd-shopovima...!

17.11.2009.

drugi o zehri deović

Zasto se mladi pjevaci ne ugledaju na ovu nasu intepretetarku.Njena velicina pored njene savrsenosti u izvedbi sevdalinke,zracila je i njenom,dostojanstvenoj vizualnoj pojavi.Kroz citavu njenu karijeru,vodeci racuna ,o svom repertoaru i scenskom izgledu,nikad niti slucajno nije dozvolia sebi,da dodje u iskusenje muzickog ne ukusa.Takvo poimanje "umjetnosti",ove nase "Dive",odrzalo je na sceni BiH muz.kulture,do danasnjih dana,"kulta",koji jos traje.

Ekrem Pilic

(vokalni solista bivšeg radio sarajeva)

16.11.2009.

15.11.2007-15.11.2009!

zdportal@yahoo.com

dvije godine zd portala
dvije godine zd portala


16.11.2009.

Čestitka za dvije godine rada Portala o Zehri Deović!

Na naš mail stigla je sledeća čestitka:

 

Postovana Redakcijo,

 

 

Cestitam na dvo-godisnjici blog-a o nasoj drago, postovanoj I nenadmasnoj  zvijezdi sevdaha ZEHRI DEOVIC ( koji ce biti 15 novembra 2009)  uz zelju da se jos dugo , dugo druzimo I da nam nasa Zehra  Deovic jos dugo I dugo  puni nasu dusu I srca sevdahom zeleci joj puno dobrog zdravlja- I sve najbolje.

Svako dobro  svima.

Focanka – F,Kunduklija

15.11.2009.

Zehra po treći put nastupila u Lisinskom!

Svaka čast Zagrebu za ovakav koncert sevdaha,sve pohvale na račun Harlema i Tomislava Kašljenovića.Kad će se sjetit Sarajevo da ugosti istinsku primadonu bh sevdaha???

Zehra je nastupila sa tri pjesme i to "U đul bašči" zatim je otpjevala svoju antologijsku "Mlad se Jusuf oženio",a nastup je završila sa pjesmom "Bosno moja",Pri izvođenju pjesme Bosno moja cijela dvorana ju je nagradila aplauzom,a na bini su se pridružili i ostali učesnici koncerta!

Ovaj nastup možete pogledati na našoj stranici i na youtub-u!

Zehra Deović 2009-1
Zehra Deović 2009-1


Zehra Deović 2009-2
Zehra Deović 2009-2


zehra Deović 2009-3
zehra Deović 2009-3


Zehra Deović 2009-04
Zehra Deović 2009-04


Zehra Deović 2009-05
Zehra Deović 2009-05


Zehra Deović u Lisinskom 2009
Zehra Deović u Lisinskom 2009


Zehra Deović,lisinski 2009
Zehra Deović,lisinski 2009


08.11.2009.

Info!!!

Tradicionalni koncert „Sevdah u Lisinskom“

 

Na BHT1 je počelo emitovanje reklamnog spota za trostruku kompilaciju doajena sevdaha Zehre Deović!, kompilacija od tri cd-a pjesama Zehre Deović bi se trebala uskoro nači u prodaji!!!!

18.10.2009.

Na radost mnogih,Zehra Deović ponovo u Lisinskom!!!

11. novembra u Zagrebu

Tradicionalni koncert „Sevdah u Lisinskom“

Poklonici lijepih bosanskih sevdalinki ponovno će doći na svoje 11. novembra kada će se u Koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ održati tradicionalni koncert „Sevdah u Lisinskom“.
Već treću godinu za redom, producent Tomislav Kašljević iz zagrebačke tvrtke Haarlem okupit će prvorazredne interpretatore sevdalinki među kojima svakako valja istaknuti divu sevdaha Zehru Deović, koja će 2010. proslaviti 50. godišnjicu svoga umjetničkog rada.

Uz Zehru Deović, neke od najljepših sevdalinki izvest će Nedžad Salković, Muhamed Mujkanović, Nedžad Imamović, Merima Njegomir, Leo, Hasiba Agić, mlada Alma Subašić i mnogi drugi, a kakao saznajemo od organizatora, na koncertu će zapjevati i posebni i atraktivni gosti, čija imena zasada još ne otkrivaju. Interpretatore će pratiti orkestar pod ravnanjem Dinka Mujanovića.

Producent i inicijator koncertnog programa „Sevdah u Lisinskom“, Tomislav Kašljević, proteklih je godina organizirao izuzetno uspješne koncerte sevdalinke dva puta u Zagrebu, upravo u Lisinskom, a također i u Rijeci, Puli i Sisku.

Inače, sevdalinka je gradska ljubavna pjesma koja predstavlja jedinstven muzički izričaj u Bosni i Hercegovini, koji se može pohvaliti dugom i bogatom tradicijom. Svojom strukturom sevdalinke su vrlo kompleksne pjesme, prepune emocija, a sama riječ sevdalinka potječe od arapske riječi „sawda“ što znači „crna žuč“, dok je u bosanskom jeziku pojam „sevdah“ dobio značenje čežnje, ljubavnog žara i ljubavnih jada.

Sevdalinke poput pjesama „Snijeg pade na behar na voće“, „Tebi majko misli lete“, „Emina“, „Žute dunje“, „Tamburalo momče uz tamburu“, „Pokraj puta rodila jabuka“, „Zvijezda tjera mjeseca“ ili pak „Kraj tanana šadrvana“ već su odavno ušle u srca slušatelja širom Hrvatske, a organizatori predstojećeg koncerta očekuju da će se i za ovogodišnji koncert „Sevdah u Lisinskom“ tražiti karta više.
sarajevo-x.com
lisinski Zehra deović
lisinski Zehra deović


14.10.2009.

Novi video!

Na web portalu youtube.com postavljen je video za pjesmu Zehre Deović

 "U Cazinu bijela kula"    i   "Sa istoka Sunce milo"

pogledajte!

23.09.2009.

Otvoren FAN KLUB Zehre Deović na FACEBOOK-u

http://blogs.ubc.ca/dean/files/2009/02/facebook_1.jpg
Na stranici www.facebook.com otvoren je fan klub o Zehri Deović!!!

"POSTANITE FAN ZEHRE DEOVIĆ"

22.09.2009.

Info...

Stranica je u rekonstrukciji...

redakcija!

04.06.2009.

Druga(dopunjena)biografija Zehre Deović!

Zehra Deović je rođena u Foči,1938.godine.U Foči je završila osnovnu i srednju školu,a još kao mlada djevojka postaje članica tamošnjeg Omladinskog KUD"Jedinstvo",sa kojim je imala zapažene rezultate.1960.godine dolazi na studij u Sarajevo,gdje iste godine polaže audiciju na Radiu Sarajevo.

Takođe postaje član KUD "Slobodan Princip-Seljo"Dobivši zvanje vokalnog soliste narodne muzike,počinje intenzivnu saradnju sa RTV Sarajevo,od kada je počela njena veoma uspješna karijera.Od tada do danas osvaja srca publike i sve nagrade estradnog podneblja bivše Jugoslavije.Redovni je učesnik Ilidžanskog festivala, beogradskog"Sabora","Festivala podunavskih zemalja Novi Sad" itd.Bezbrojni su nastupi u organizaciji "Matice iseljenika",u svim republikama ex Yu.Zehra,također uspješno sarađuje sa amaterskim društvima,obogaćujući njihov program,a putovala je na mnoge turneje sa profesionalnim ansamblima,kao što su:"Kolo"Beograd,"Bosansko kolo-Sarajevo" i drugi.Svojom pjesmom proputovala je cijeli svijet i zabilježila prestižne nastupe u mnogim zemljama,počev od 1964.-Bugarska,Izrael,Egipat,zatim po nekoliko puta Australija,Novi Zeland,USA,većina zemalja Evrope...1984godine,uoči Olimpijade,kada se Sarajevo bratimilo s Bakuom održala je niz gostovanja u Azerbejdžanu.Također Zehra aktivno učestvuje u sarajevskoj ratnoj estradi.

Imala je uspješnu diskografsku aktivnost,na desetine LP-iova,Singlica,kaseta,ovjekovječili su po mnogima najbolji glas svijeta sevdalinke.Sarađivala je sa "Jugotonom"-Zagreb,jedna"zlatna" i dvije "srebrene"ploče,zatim s PGP-RTB i Beograd Diskom.Naravno najviše je ostvareno saradnje sa RTVSA,čiji je stalni saradnik već pola stoljeća.Danas Zehrine pjesme,zajedno s drugim izvođačima,na sedam CD-ova,antologija sevdalinke u izdanju MP"BHRT"-a,i jednog dvd-a na kome je i spot za pjesmu"Dvije su se vode zavadile,sniman u Foči,za koju se veže iradnja ove sevdalinke.Zehra je dobila mnoge Zahvalnice za predan humanitarni rad i uspješne nastupe.2010 godine Zehra slavi 50godina umjetničkog rada,a povodom tog jubileja snimljena je i cd sa novim pjesmama,koji će se naći u prodaji zajedno s antologijskim kompilacijama arhivskih snimaka Zehre Deović.

24.05.2009.

Večeri sevdaha u Beču

Zehra Deović nastupila je kako smo ranije izvještavali,na večerima sevdaha u Beču,zajedno sa Eminom Zečaj i drugim.Tom prilikom Zehra je svečano primljena u Ambasadi BiH u Austriji.

Evo još par slika s ovog događaja,a više informacija i slika na stranici www.bhbotschaft.at

 

Zehra u Beču
Zehra u Beču


Zehra u ambasadi bih u Austriji
Zehra u ambasadi bih u Austriji


24.05.2009.

Naslovnica s ploče!!!

Ovu naslovnicu smo ranije objavili,ali sad je bolje kvalitete!

Dvije su se vode zavadile -Zehra Deović
Dvije su se vode zavadile -Zehra Deović


24.05.2009.

Zehra Deović,Arhivska fotografija!

naslov ploče s festivala ILIDŽA 71.

i slika s nastupa s drugim sevdalijama!!!

 

Zehra,s nastupa...
21.05.2009.

Balkan Fever Fest 2009

Slike sa nedavno održanih večeri sevdaha u Beču!

Zahvaljujemo se H.Suljanoviću na ustupljenom materijalu.

Pozivam sve druge koji imaju više slika sa ovog festivala(s nastupa) da dostave na e-mail:

zdportal@yahoo.com

 

Zehra Deović,Sejo Pitić s fanovima u Beču
Zehra Deović,Sejo Pitić s fanovima u Beču


Zehra Deović  2009
Zehra Deović 2009


Zehra Deović-2009-1
Zehra Deović-2009-1


Zehra Deović-2009-2
Zehra Deović-2009-2


Zehra Deović-2009-03
Zehra Deović-2009-03


Zehra,Emina i Jovica Petković
Zehra,Emina i Jovica Petković


03.05.2009.

Najava koncerta!!!

Večer sevdalinke u Beogradu
Ovo je prvi put da sevdalije iz BiH idu u Beograd jer do sada su uglavnom gostovali folk pjevači, kaže Zehra Deović...

Za nepuni mjesec beogradski Sava centar odjekivat će sevdalinkom. Naime, 21. maja u glavnom gradu Srbije bit će priređen koncert pod nazivom "Ah, meraka u večeri rane", na kojem će nastupiti Zehra Deović, Muhamed Mujkanović, Ljubica Drakulić, Nedžad Imamović, Reuf Feković, Aldijana Tuzlak, Merima Njegomir, Marinko Rokvić, Slobodan Lalić te Nedeljko Bilkić.

Kao gosti najavljeni su Boki i Tijana Milošević, Kiki Čaušević, Nikola Rokvić te Adnan Babajić, a učesnike će pratiti Orkestar Dragana Stojkovića Bosanca.

Beogradski koncert je, ustvari, nastavak tradicije, jer je producent Tomislav Kašljević veoma uspješne koncerte sevdalinke organizirao već dva puta u Zagrebu te u Rijeci, Puli i Sisku.

- Želim doprinijeti očuvanju sevdalinke kao bh. brenda i da ljudi u cijelom regionu uživaju u jedinstvenoj ljepoti ove muzike - govori Kašljević, inače Zeničanin sa zagrebačkom adresom.

Ovom prilikom će Zehra Deović prvi put nastupiti u Srbiji nakon okončanja agresije na BiH.

- Ovo je i prvi put da sevdalije iz BiH idu u Beograd jer do sada su uglavnom gostovali folk pjevači. U projekt smo uključili i Bosance koji žive u Beogradu, Marinka, Bokija i druge - govori Deović i dodaje da koncert neće proći bez antologijske "Da sam ptica".Autor: L. S. R.

03.05.2009.

Zehra Deović o Himzi Polovini

Zehra hvali nekadašnjeg kolegu!

Zehra Deović,ističe značaj svog kolege!
Zehra Deović,ističe značaj svog kolege!


03.05.2009.

Fanovi Zehre Deović

tekst iz Expressa

Zehra,tekst
Zehra,tekst


03.05.2009.

Zehra Deović,J.B.Tito i Džemal Bijedić

Evo jedna stara dobra fotka

Zehra,Tito i Dž.Bijedić
Zehra,Tito i Dž.Bijedić


20.04.2009.

Nove slike!!!

zdportal@yahoo.com

Zehra Deović 2008-1
Zehra Deović 2008-1


Zehra Deović-2008-2
Zehra Deović-2008-2


Zehra Deović-2008-3
Zehra Deović-2008-3


Zehra Deović-2008-4
Zehra Deović-2008-4


Zehra Deović-2008-5
Zehra Deović-2008-5


Zehra Deović 2008-6
Zehra Deović 2008-6


Zehra Deović 2008-7
Zehra Deović 2008-7Stariji postovi

PORTAL O ZEHRI DEOVIĆ
<< 01/2011 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Novosti,Obavještenja,Informacije

top lista pjesama
Top lista pjesma Zehre Deovic za 2010 godinu!!!
Cudila se aman ja
Moshcanice vodo plemenita
Evo danas osmi dan
Sto te nema
Blago Suncu i Mjesecu
Razbolje se Zarka
Aj,Aksham mrace
Kisha lije travu rosi
Da sam ptica
Bosno moja divna,mila
Mladost moga Sarajeva
  
pollcode.com free polls


TOP LISTA PJESAMA ZEHRE DEOVIĆ UČESTVUJTE U IZBORU NAJ PJESAMA U REPERTOARU ZEHRE DEOVIC-NA TOP LISTI za 2010 godinuREZULTATI TOP LISTE PJESAMA ZEHRE DEOVIĆ 2008-II

1.Da sam ptica-12 glasova,20%

2.Mejra-10g.,17%

3.Mladost moga Sarajeva- 6g,10%

4.Dvije su se vode zavadile-5g,8%

5.Bere cura plav jorgovan-5g,8%

6.Mlad se Jusuf oženio-4g,7%

7.Crven fesić-4g,7%

8.Bar jednom otvori to srce-3g,5%

9.Sarajevo dugo i široko-3g,5%

10.Kolika je duga zima bila-2g,3%

11.Lastavice lasto-2g,3%

12.Zarobljeno srce moje-2g,3%

13.U Cazinu bijela kula-1g,3%

14.Teško je ljubit tajno-1g,3%


REZULTATI TOP LISTE ZA 2009 GODINU

1.Da sam ptica-13g(30%)

2.Bosno moja divna,mila-6g(14%)

3.Mladost moga Sarajeva-6g(14%)

4.Mejra-6g(14%)

5.Poklon Bosni-5g(11%)

6.Ja proshetah čaršijom-5g(11%)

7.Sarajevo dugo i široko-1g(2%)

8.Gdje si dragi živa željo moja-1g(2%)

9.Sinoc ja i moja kona-1g(2%)

Tri prvoplasirane pjesme sa stare ulaze i na novu Top listu!Multimedia1
object width="425" height="344">

object width="425" height="344">Multimedia2
Posjete na web! ---Vaši radovi!!!
NE ZABORAVITE starije postove klikom na link Stariji postovi!


Posjetite naš blog:
www.bhsevdah.blogger.ba

postanite FAN zehre Deović na FACEBOOK-u!!!

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
171199

Powered by Blogger.ba