PORTAL O ZEHRI DEOVIĆ

Ova internet prezentacija je neoficijalna,nezavisna i nekomercijalna,a ima za cilj da vam predstavi muzičko stvaralaštvo BH kraljice sevdaha.

31.03.2010.

tekst o zehri deović

Mujkanovića podržala Tuzla, a Deović se niko nije sjetio
 
 

 

Pet de­ce­ni­ja umje­tni­čkog ra­da ove go­di­ne će obi­lje­ži­ti ve­li­ka­ni sev­da­ha Ze­hra De­ović i Mu­ha­med Muj­ka­no­vić. Je­dni od naj­bo­ljih izvo­đa­ča sev­da­lin­ki, pro­šlu go­di­nu su za­je­dno is­pra­ti­li na za­gre­ba­čkom kon­cer­tu "Sev­dah u Li­sin­skom", gdje su uz dru­ge ko­le­ge po tre­ći put po­ka­za­le da za sev­da­lin­ka­ma uz­di­šu sve ge­ne­ra­ci­je ši­rom ze­ma­lja re­gi­ona, jer se za ovaj tra­di­ci­ona­lan kon­cert tra­ži­la kar­ta vi­še. Na­še na­po­zna­ti­je sev­da­lin­ke 16. apri­la čut će se u Bo­san­skom kul­tur­nom cen­tru u Tu­zli, ka­da će Muj­ka­no­vić obi­lje­ži­ti svoj ju­bi­lej.

- Pe­de­set go­di­na umje­tni­čkog ra­da ko­je su obi­lje­že­ne sev­da­lin­kom zao­kru­žit ću na sve­ča­nom kon­cer­tu na ko­jem će učes­tvo­va­ti mo­ji broj­ni pri­ja­te­lji s ko­ji­ma sam sa­ra­đi­vao u pro­te­klih pet de­ce­ni­ja. Vje­ru­jem da će i ovaj kon­cert bi­ti ma­li do­pri­nos nas­to­ja­nji­ma da sa­ču­va­mo sev­da­lin­ku kao na­še vri­je­dno umje­tni­čko bla­go - re­kao je Muj­ka­no­vić za "San".

 

Ve­li­ka po­drška

 

Nje­mu je čes­tit­ke po­vo­dom ovog va­žan ju­bi­lej upu­tio i pre­mi­jer Tu­zlan­skog kan­to­na Enes Mu­jić, ko­ji će uz Grad Tu­zlu i tu­zlan­sko Udru­že­nje sev­da­li­ja po­drža­ti Mu­ja­kno­vi­ćev kon­cert.

- Mo­ram pri­zna­ti da ni­sam oče­ki­vao ovo­li­ku po­dršku, ta­ko da sam ve­oma sre­tan što je da­nas po­mo­ću ovih in­sti­tu­ci­ja omo­gu­će­na pro­sla­va mog ju­bi­le­ja - ka­že Muj­ka­no­vić, ko­ji je po­se­bno za­hva­lan i Se­mi­ru Fej­zi­ću, di­re­kto­ru BKC Tu­zla, gdje će bi­ti obi­lje­že­na pe­ta de­ce­ni­ja nje­go­vog pos­to­ja­nja na bh. sce­ni.

To­pla atmo­sfe­ra, ko­ja će si­gur­no odi­sa­ti u BKC Tu­zla, tre­ba­la bi bi­ti i dio pro­sla­ve ju­bi­le­ja De­ovi­će­ve. Me­đu­tim da­naš­nja re­al­nost u gla­vnom gra­du BiH je dru­ga­či­ja. Ne sa­mo da fi­nan­sij­ska kri­za uti­če na održa­va­nje pro­sla­ve zna­čaj­nog do­ga­đa­ja za na­šu umjen­ti­cu, već ni Udru­že­nje es­tra­dnih ra­dni­ka ne vo­di ra­ču­na o svo­jim čla­no­vi­ma, a ka­mo­li da se sje­ti da na dos­to­jan­tven na­čin obi­lje­ži 50 go­di­na mu­zi­čkog dje­lo­va­nja pri­ma­do­ne sev­da­ha.

- Ža­lo­sno je što di­vne pros­to­ri­je Udru­že­nja od 110 kva­dra­tnih me­ta­ra da­nas pro­pa­da­ju, i sa­mim tim na­še udru­že­nje ni ne fun­kci­oni­še. Ni­šta vi­še ni­je kao pri­je, ka­da su se po­šti­va­le umje­tni­čke vri­je­dnos­ti - re­kla je De­ović, ko­je se na­ža­lost do sa­da ni­ko ni­je sje­tio od čel­nih lju­di Udru­že­nja es­tra­dnih ra­dni­ka, a ni­ti Kan­to­na, pa ni Gra­da Sa­ra­je­va da joj čes­ti­ta pet de­ce­ni­ja mu­zi­čkog dje­lo­va­nja na bo­san­sko­her­ce­go­va­čkoj sce­ni, ko­ja i op­sta­je za­hva­lja­ju­ći in­ter­pre­ta­ci­ja­ma sev­da­lin­ki.

- U tom smi­slu, pro­šle go­di­ne je Mu­zi­čka pro­du­kci­ja BHRT 1 iz­da­la mo­ju an­to­lo­gi­ju, ta­čni­je tros­tru­ki CD sa naj­po­zna­ti­jim sev­da­lin­ka­ma. Me­đu­tim, i od tog iz­da­nja da­nas ne­mam ni­šta, jer autor­ska pra­va ni­su re­gu­li­sa­na, a lju­di ko­ji su iz­da­li tu kom­pi­la­ci­ju ka­žu da su ti snim­ci da­vno pla­će­ni, pa za obja­vu da­nas ni­su oba­ve­zni na­gra­di­ti odre­đe­ne pje­va­če - is­ti­če De­ović, do­da­ju­ći da je s je­dne stra­ne za­do­vo­ljna ovom an­to­lo­gi­jom, ka­ko bi se pje­sme sa­ču­va­le od za­bo­ra­va. Po­red ova­kve si­tu­aci­je, na­ša in­ter­pre­te­tor­ka još je­dnom je do­ka­za­la da ne klo­ne du­hom i da je pje­sma da­nas či­ni sre­tnom, jer na­mje­ra­va iz­da­ti CD sa no­vim pje­sma­ma.

 

No­vi al­bum

 

- Na­dam se da će mi se ta že­lja ispun­iti u ovoj go­di­ni, jer ne­ma vi­še ne­ka­daš­nje "Ju­go­ton" dis­tri­bu­ci­je. Za sve se mo­ra­te sa­mi po­bri­nu­ti. Uz no­vi CD, na­ra­vno da bih bi­la sre­tna ako bi se or­ga­ni­zo­va­la ne­ka pro­sla­va po­vo­dom mog ju­bi­le­ja, za ko­ju da­nas ne­mam nov­ca - za­klju­či­la je na kra­ju De­ović.

Ve­li­či­na na­ših umje­tni­ka, po­red iz­vrsnih in­ter­pre­ta­ci­ja naj­lje­ših lju­ba­vnih pje­sa­ma, i dan da­nas se ogle­da u nji­ho­voj vi­zu­el­noj po­ja­vi. To­kom 50 go­di­na umje­tni­čkog ra­da Muj­ka­no­vić i De­ović su os­ta­li do­slje­dni svom osje­ća­ju za es­te­ti­ku, ko­jim su mno­go­broj­nim po­klo­ni­ci­ma sev­da­lin­ke pru­ži­li pra­znik za oči, po­sma­tra­ju­ći nji­hov bes­pri­je­ko­ran scen­ski iz­gled. To je si­gur­no još je­dna ka­ri­ka u lan­cu ko­ja je uti­ca­la na do­bar i du­go­tra­jan put u nji­ho­vim ka­ri­je­ra­ma.

 

S. Trgov­če­vić

san
PORTAL O ZEHRI DEOVIĆ
<< 03/2010 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Novosti,Obavještenja,Informacije

top lista pjesama
Top lista pjesma Zehre Deovic za 2010 godinu!!!
Cudila se aman ja
Moshcanice vodo plemenita
Evo danas osmi dan
Sto te nema
Blago Suncu i Mjesecu
Razbolje se Zarka
Aj,Aksham mrace
Kisha lije travu rosi
Da sam ptica
Bosno moja divna,mila
Mladost moga Sarajeva
  
pollcode.com free polls


TOP LISTA PJESAMA ZEHRE DEOVIĆ UČESTVUJTE U IZBORU NAJ PJESAMA U REPERTOARU ZEHRE DEOVIC-NA TOP LISTI za 2010 godinuREZULTATI TOP LISTE PJESAMA ZEHRE DEOVIĆ 2008-II

1.Da sam ptica-12 glasova,20%

2.Mejra-10g.,17%

3.Mladost moga Sarajeva- 6g,10%

4.Dvije su se vode zavadile-5g,8%

5.Bere cura plav jorgovan-5g,8%

6.Mlad se Jusuf oženio-4g,7%

7.Crven fesić-4g,7%

8.Bar jednom otvori to srce-3g,5%

9.Sarajevo dugo i široko-3g,5%

10.Kolika je duga zima bila-2g,3%

11.Lastavice lasto-2g,3%

12.Zarobljeno srce moje-2g,3%

13.U Cazinu bijela kula-1g,3%

14.Teško je ljubit tajno-1g,3%


REZULTATI TOP LISTE ZA 2009 GODINU

1.Da sam ptica-13g(30%)

2.Bosno moja divna,mila-6g(14%)

3.Mladost moga Sarajeva-6g(14%)

4.Mejra-6g(14%)

5.Poklon Bosni-5g(11%)

6.Ja proshetah čaršijom-5g(11%)

7.Sarajevo dugo i široko-1g(2%)

8.Gdje si dragi živa željo moja-1g(2%)

9.Sinoc ja i moja kona-1g(2%)

Tri prvoplasirane pjesme sa stare ulaze i na novu Top listu!Multimedia1
object width="425" height="344">

object width="425" height="344">Multimedia2
Posjete na web! ---Vaši radovi!!!
NE ZABORAVITE starije postove klikom na link Stariji postovi!


Posjetite naš blog:
www.bhsevdah.blogger.ba

postanite FAN zehre Deović na FACEBOOK-u!!!

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
171582

Powered by Blogger.ba