beats by dre cheap

tekst o zehri deović

Mujkanovića podržala Tuzla, a Deović se niko nije sjetio
 
 

 

Pet de­ce­ni­ja umje­tni­čkog ra­da ove go­di­ne će obi­lje­ži­ti ve­li­ka­ni sev­da­ha Ze­hra De­ović i Mu­ha­med Muj­ka­no­vić. Je­dni od naj­bo­ljih izvo­đa­ča sev­da­lin­ki, pro­šlu go­di­nu su za­je­dno is­pra­ti­li na za­gre­ba­čkom kon­cer­tu "Sev­dah u Li­sin­skom", gdje su uz dru­ge ko­le­ge po tre­ći put po­ka­za­le da za sev­da­lin­ka­ma uz­di­šu sve ge­ne­ra­ci­je ši­rom ze­ma­lja re­gi­ona, jer se za ovaj tra­di­ci­ona­lan kon­cert tra­ži­la kar­ta vi­še. Na­še na­po­zna­ti­je sev­da­lin­ke 16. apri­la čut će se u Bo­san­skom kul­tur­nom cen­tru u Tu­zli, ka­da će Muj­ka­no­vić obi­lje­ži­ti svoj ju­bi­lej.

- Pe­de­set go­di­na umje­tni­čkog ra­da ko­je su obi­lje­že­ne sev­da­lin­kom zao­kru­žit ću na sve­ča­nom kon­cer­tu na ko­jem će učes­tvo­va­ti mo­ji broj­ni pri­ja­te­lji s ko­ji­ma sam sa­ra­đi­vao u pro­te­klih pet de­ce­ni­ja. Vje­ru­jem da će i ovaj kon­cert bi­ti ma­li do­pri­nos nas­to­ja­nji­ma da sa­ču­va­mo sev­da­lin­ku kao na­še vri­je­dno umje­tni­čko bla­go - re­kao je Muj­ka­no­vić za "San".

 

Ve­li­ka po­drška

 

Nje­mu je čes­tit­ke po­vo­dom ovog va­žan ju­bi­lej upu­tio i pre­mi­jer Tu­zlan­skog kan­to­na Enes Mu­jić, ko­ji će uz Grad Tu­zlu i tu­zlan­sko Udru­že­nje sev­da­li­ja po­drža­ti Mu­ja­kno­vi­ćev kon­cert.

- Mo­ram pri­zna­ti da ni­sam oče­ki­vao ovo­li­ku po­dršku, ta­ko da sam ve­oma sre­tan što je da­nas po­mo­ću ovih in­sti­tu­ci­ja omo­gu­će­na pro­sla­va mog ju­bi­le­ja - ka­že Muj­ka­no­vić, ko­ji je po­se­bno za­hva­lan i Se­mi­ru Fej­zi­ću, di­re­kto­ru BKC Tu­zla, gdje će bi­ti obi­lje­že­na pe­ta de­ce­ni­ja nje­go­vog pos­to­ja­nja na bh. sce­ni.

To­pla atmo­sfe­ra, ko­ja će si­gur­no odi­sa­ti u BKC Tu­zla, tre­ba­la bi bi­ti i dio pro­sla­ve ju­bi­le­ja De­ovi­će­ve. Me­đu­tim da­naš­nja re­al­nost u gla­vnom gra­du BiH je dru­ga­či­ja. Ne sa­mo da fi­nan­sij­ska kri­za uti­če na održa­va­nje pro­sla­ve zna­čaj­nog do­ga­đa­ja za na­šu umjen­ti­cu, već ni Udru­že­nje es­tra­dnih ra­dni­ka ne vo­di ra­ču­na o svo­jim čla­no­vi­ma, a ka­mo­li da se sje­ti da na dos­to­jan­tven na­čin obi­lje­ži 50 go­di­na mu­zi­čkog dje­lo­va­nja pri­ma­do­ne sev­da­ha.

- Ža­lo­sno je što di­vne pros­to­ri­je Udru­že­nja od 110 kva­dra­tnih me­ta­ra da­nas pro­pa­da­ju, i sa­mim tim na­še udru­že­nje ni ne fun­kci­oni­še. Ni­šta vi­še ni­je kao pri­je, ka­da su se po­šti­va­le umje­tni­čke vri­je­dnos­ti - re­kla je De­ović, ko­je se na­ža­lost do sa­da ni­ko ni­je sje­tio od čel­nih lju­di Udru­že­nja es­tra­dnih ra­dni­ka, a ni­ti Kan­to­na, pa ni Gra­da Sa­ra­je­va da joj čes­ti­ta pet de­ce­ni­ja mu­zi­čkog dje­lo­va­nja na bo­san­sko­her­ce­go­va­čkoj sce­ni, ko­ja i op­sta­je za­hva­lja­ju­ći in­ter­pre­ta­ci­ja­ma sev­da­lin­ki.

- U tom smi­slu, pro­šle go­di­ne je Mu­zi­čka pro­du­kci­ja BHRT 1 iz­da­la mo­ju an­to­lo­gi­ju, ta­čni­je tros­tru­ki CD sa naj­po­zna­ti­jim sev­da­lin­ka­ma. Me­đu­tim, i od tog iz­da­nja da­nas ne­mam ni­šta, jer autor­ska pra­va ni­su re­gu­li­sa­na, a lju­di ko­ji su iz­da­li tu kom­pi­la­ci­ju ka­žu da su ti snim­ci da­vno pla­će­ni, pa za obja­vu da­nas ni­su oba­ve­zni na­gra­di­ti odre­đe­ne pje­va­če - is­ti­če De­ović, do­da­ju­ći da je s je­dne stra­ne za­do­vo­ljna ovom an­to­lo­gi­jom, ka­ko bi se pje­sme sa­ču­va­le od za­bo­ra­va. Po­red ova­kve si­tu­aci­je, na­ša in­ter­pre­te­tor­ka još je­dnom je do­ka­za­la da ne klo­ne du­hom i da je pje­sma da­nas či­ni sre­tnom, jer na­mje­ra­va iz­da­ti CD sa no­vim pje­sma­ma.

 

No­vi al­bum

 

- Na­dam se da će mi se ta že­lja ispun­iti u ovoj go­di­ni, jer ne­ma vi­še ne­ka­daš­nje "Ju­go­ton" dis­tri­bu­ci­je. Za sve se mo­ra­te sa­mi po­bri­nu­ti. Uz no­vi CD, na­ra­vno da bih bi­la sre­tna ako bi se or­ga­ni­zo­va­la ne­ka pro­sla­va po­vo­dom mog ju­bi­le­ja, za ko­ju da­nas ne­mam nov­ca - za­klju­či­la je na kra­ju De­ović.

Ve­li­či­na na­ših umje­tni­ka, po­red iz­vrsnih in­ter­pre­ta­ci­ja naj­lje­ših lju­ba­vnih pje­sa­ma, i dan da­nas se ogle­da u nji­ho­voj vi­zu­el­noj po­ja­vi. To­kom 50 go­di­na umje­tni­čkog ra­da Muj­ka­no­vić i De­ović su os­ta­li do­slje­dni svom osje­ća­ju za es­te­ti­ku, ko­jim su mno­go­broj­nim po­klo­ni­ci­ma sev­da­lin­ke pru­ži­li pra­znik za oči, po­sma­tra­ju­ći nji­hov bes­pri­je­ko­ran scen­ski iz­gled. To je si­gur­no još je­dna ka­ri­ka u lan­cu ko­ja je uti­ca­la na do­bar i du­go­tra­jan put u nji­ho­vim ka­ri­je­ra­ma.

 

S. Trgov­če­vić

san

PORTAL O ZEHRI DEOVIĆ
http://zehradeovic.blogger.ba
31/03/2010 01:17